Learn all you need to know about tires – and more besides – with this comprehensive tire lexicon from Continental.

Нова ЕУ-ознака за пневматици

алување на емисиите од автомобили со ЕУ-ознака на пневматиците

 

ВОВЕДУВАЊЕ НОВА ЕУ-ОЗНАКА ЗА ПНЕВМАТИЦИ

ЕУ се обврза да ја намали емисијата на гасови со ефект на стаклена градина за да достигне климатска неутралност до 2050 година. Намалувањето на емисиите на CO2 од патниот сообраќај има главна улога во исполнувањето на овие цели.

Изборот на поштедливи пневматици може да придонесе да се намалат емисиите во транспортниот сектор.   За да им помогне на потрошувачите во донесувањето одлуки засновани врз информации, ЕУ воведува нова шема на означување на пневматиците што ќе стапи во сила на 1 мај 2021 година. 

ЕУ-ознаката за пневматици ќе им овозможи на потрошувачите во ЕУ да избираат поштедливи пневматици, што може да доведе до големи заштеди, како за крајните корисници, така и за комерцијалните корисници од аспект на трошоците и на емисиите. Безбедноста на патиштата е подобрена преку подобро прилегнување на влажни патишта, а информациите за нивото на бучава помагаат во намалувањето на загадувањето со бучава поврзано со сообраќајот.

ШТО Е НОВО ЗА НАШИТЕ ПАРТНЕРИ И ПОТРОШУВАЧИ?

  • Според новата Регулатива, ќе бидат опфатени и пневматици за автобуси и за камиони (класа пневматици С1, С2, С3).
  • Освен стандардната ознака, постојат и опции за вклучување на икони што се однесуваат на тешки снежни услови (3PMSF) и/или на прилегнување во услови на мраз (само за пневматиците С1).
  • Класи бучава: АВС ги заменуваат звучните бранови.
  • Рекласификација на пониски класи на ознаки:
    D е ново E; Класата D не е повеќе празна (само за пневматици C1 и C2); F и G се спојуваат и формираат E.
  • Кодот за брз одговор (QR) за секој идентификатор на тип пневматици со линк до базата на податоци за ЕУ-производи (EPREL).

Новиот информативен лист за производ (PIS) е генериран во базата на податоци EPREL врз основа на информациите што сме ги пријавиле ние како Continental или други испорачувачи:

Тој опфаќа:

  • информации што се прикажани на ЕУ-ознаката во табеларна форма
  • датум на почнување на производството
  • датум на завршување на производството (ќе биде додаден од производителот кога ќе биде познат)

EPREL – Европски регистар на производи за енергетско означување

Главни цели: Потрошувачите ќе имаат можност да ја пребаруваат базата на податоци за производи во однос на енергетските ознаки и информативните листови за производи. Преку кодот QR, кој е прикажан на новата ЕУ-ознака за пневматици, потрошувачите ќе може да пристапат до соодветни информации за пневматикот и да преземат релевантни информации.

Испорачувачите (производители, увозници или овластени претставници) треба да ги регистрираат своите пневматици пред да ги продаваат на европскиот пазар.

Испорачувачите може да ги регистрираат своите артикли од 12 октомври 2020 година.​

Потрошувачите ќе бидат во можност да пристапат до базата на податоци EPREL од 1 мај 2021 година. Базата на податоци ќе биде пристапна преку јавните интернет-портали. 

ШТО ТРЕБА ДА ЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД?

Овде настапува вашиот дел (обврска): како дистрибутер на пневматици од 1 мај 2021 година вие треба да обезбедите:

На продажното место ознаката на пневматиците да биде јасно видлива.  Информативниот лист за производот да биде достапен (дигитално) и на барање да биде даден во печатена форма. Таму каде што пневматикот не е физички прикажан во продавницата и каде што тој се продава онлајн, односно од далечина, информациите треба да бидат достапни дигитално.

Кога продавате пневматик што е дел од серија од еден или повеќе идентични пневматици, ознаката и информативниот лист за производот треба да бидат достапни (дигитално) и доставени на барање.

Во визуелни реклами или во други промотивни материјали, информациите на ознаката на пневматикот мора да бидат прикажани - дигитално или во печатена форма - секогаш кога се промовира или се прикажува определен тип пневматик. На листата на производи доволни се соодветните симболи на перформансите и декларираните класи/вредности на ознаката.

КАКО ЌЕ ВЕ ПОДДРЖИ CONTINENTAL?

The New EU Tyre Label Layout

Прикажаните вредности на ознаката може да се разликуваат од точните вредности на ознаката на овој производ.

Сите пневматици што ние ќе ги испорачаме ќе бидат во согласност со новата Регулатива. Пневматиците за автомобили ќе бидат испорачани со лепенка што ќе содржи дополнителни информации, како што се називот на линијата на пневматикот и меѓународниот број на артиклот (EAN) (видете ја скицата). 

Пневматиците што ви се испорачани пред 1 мај 2021 година со претходната ознака и понатаму остануваат усогласени со прописите. Периодот на преминување има одредена преодна фаза и пневматиците не мора повторно да бидат обележани ако ви се доставени пред 1 мај 2021 година.  Ова се однесува и на пневматиците што веќе се наоѓаат на пазарот (на пример, во нашите малопродажни дистрибутивни центри (RDC)), а вам ви се испорачани по 1 мај 2021 година.

Меѓутоа, ние сигурно навреме ќе ги пренесеме вредностите на новите ознаки, па така ќе можете да ја користите и новата ЕУ-ознака за да им помогнете на вашите купувачи да направат избор заснован врз информации. Освен тоа, новата ознака ќе може да се преземе и да се отпечати од EPREL. Така, ако купувачот ја бара ознаката, вие ќе може да ја обезбедите брзо и лесно.

Често поставувани прашања

Дознајте повеќе за тоа што е ново во информациите за означување пневматици, обврските на продажното место и за тоа како Continental ќе ве поддржи преку најчесто поставувани прашања.